PAMĚTNICKÁ OHLÉDNUTÍ

V souvislosti s mapováním historie počátků československé spolupráce v jaderné a částicové fyzice se Spojeným ústavem jaderných výzkumů (SÚJV) v Dubně a Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN) v Ženevě bylo osloveno přes 50 českých a slovenských odborníků, kteří stáli u počátku této spolupráce, a požádáni o pamětnická ohlédnutí v písemné podobě nebo formou rozhovoru. V dopise, kterým byli osloveni, byl nezávazně nastíněn okruh otázek, které jsou v rámci historického zpracovávání tématu systematicky sledovány. Předmětem zájmu byla především odborná problematika řešená v rámci zmíněné spolupráce, její provázanost s vědeckým výzkumem a technickým vývojem na domovských pracovištích, hlavní dosažené výsledky. Pro širší zarámování výpovědí byli oslovení pamětníci požádáni i o stručný nástin vlastní profesní kariéry, okolností zapojení do sledované mezinárodní spolupráce, reflexi dobových pracovních a životních podmínek i dopadů dobového politického vývoje.

Shromážděno bylo dosud 33 písemných pamětnických ohlédnutí (napsaných buď přímo pamětníky, nebo zpracovaných do pamětníkem autorizované písemné podoby na základě rozhovoru s ním a případně zapůjčených osobních písemností). Zachycují širokou problémovou škálu sledované spolupráce v oblasti fyziky nízkých i vysokých energií od konce 50. let 20. století. Jde ovšem o texty, které jsou dost různorodé co do rozsahu i přístupu k tématu Některá ohlédnutí jsou jen velmi stručnými, strohými odpověďmi na položené otázky, jiná jsou velmi podrobná. Některá se soustřeďují vyloženě na odbornou náplň spolupráce s řadou technických detailů, jiná vypovídají i o širších souvislostech a podmínkách sledované spolupráce. Zaznívají v nich i rozdílné světonázorové postoje a osobní životní zkušenosti. Všechna pamětnická ohlédnutí jsou zajímavá jak ve vztahu k jejich autorům (vesměs vynikajícím odborníkům ve svém oboru), tak jako komplementární historický pramen k písemnostem dochovaným v archivech.

Při redakčním zpracování byly texty převedeny do jednotného formátu, doplněny krátkými úvodními biogramy pamětníků a ve spolupráci s nimi také výběrovými bibliografiemi publikací ve vztahu k jejich pamětnickým výpovědím. Ve většině případů se podařilo texty doplnit také řadou zajímavých ilustračních fotografií, schémat a dokumentů.

Na program semináře „Československá jaderná a částicová fyzika: mezi SÚJV a CERN“ bylo možno zařadit jen několik málo pamětnických ohlédnutí. Vybrána byla tak, aby v nich zazněla různorodá problematika sledované mezinárodní spolupráce. Důležitým kritériem při sestavování programu semináře byly i možnosti oslovených pamětníků se semináře osobně zúčastnit. Shromážděné texty, doplněné o podněty ze semináře, se budeme snažit vydat v podobě sborníku.

Všem, kteří byli ochotni se o své profesní a životní zkušenosti v souvislosti se sledovaným tématem podělit, děkujeme. Ti, kteří byl měli zájem do chystaného sborníku pamětnických ohlédnutí ještě přispět, jsou stále vítáni.

V Praze, 18. října 2018                                                                                         Emilie Těšínská

 

DOSUD SHROMÁŽDĚNÁ PAMĚTNICKÁ OHLÉDNUTÍ

(řazeno abecedně dle jmen pamětníků)

Doc. Ing. František BEČVÁŘ, DrSc.
(Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha)
Studium radiačního záchytu neutronů a spolupráce s SÚJV Dubna
Ing. Július BETKO, DrSc.
(Banská Bystrica, dříve Elektrotechnický ústav SAV)
Spomienky na spoluprácu Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied so Spojeným ústavom jadrových výskumov v Dubne v rokoch 1962-1976
Ing. Jan BÖHM, CSc.
(Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Ohlédnutí za účastí v experimentech SÚJV a CERN (od 60. let 20. století)

Doc. RNDr. Dušan BRUNCKO, CSc.
(Ústav experimentální fyziky SAV, Košice, SR)
Letmé ohlédnutí za spoluprací s SÚJV Dubna
[Zpracováno na základě rozhovoru v Košicích 25. 5. 2017]
RNDr. Jiří BYSTRICKÝ
(Centre d´études nucléaires, Saclay, Francie)
Od matematiky k experimentální fyzice (s dovětkem manželky Jiřiny Bystrické)
RNDr. Rostislav CALETKA, CSc.
(Univerzita Ulm, Německo)
Česká účast na chemické identifikaci transuranových prvků v SÚJV Dubna
Ing. Jaroslav CVACH, CSc.
(Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Ohlédnutí za počátky spolupráce s SÚJV a CERN (experimentální částicová fyzika)
Ing. Milan ČIHÁK, CSc. 
(Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež)
Ohlédnutí za pracovními pobyty a spoluprací s SÚJV Dubna (urychlovače částic)
RNDr. Stanislav DUBNIČKA, CSc.
(Fyzikálny ústav SAV, Bratislava, SR)
Ohlédnutí za dlouhodobým pracovním pobytem v Laboratoři teoretické fyziky SÚJV Dubna
[Zpracováno na základě rozhovoru]
Prof. RNDr. Pavel EXNER, DrSc.
(Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež)
Vzpomínky na Dubnu: život a práce v Laboratoři teoretické fyziky SÚJV (1978-1990)
Prof. Viktor Viktorovič GLAGOLEV, DrSc.
(Spojený ústav jaderných výzkumů Dubna)
Vzpomínky na spolupráci s fyziky z bývalého Československa
[Příspěvek v ruštině]
RNDr. Ing. Jan HLADKÝ, DrSc.
(Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Účast v elektronických experimentech v Laboratoři vysokých energií SÚJV a v CERN
Doc. ing. Vladimír HNATOWICZ, DrSc.
(Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež)
Ohlédnutí za ranou spoluprací s SÚJV Dubna v jaderné spektroskopii
Prof. ing. Zdeněk JANOUT, CSc.
(Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze)
Dvě pamětnická ohlédnutí po padesáti letech: spolupráce s SÚJV a CERN
Ing. Jiří KVÍTEK, DrSc.
(Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež)
Ohlédnutí za spoluprací s SÚJV Dubna v neutronové fyzice
Prom. fyz. Richard LEDNICKÝ, DrSc.
(Fyzikální ústav AV ČR,v. v. i., Praha, a Spojený ústav jaderných výzkumů Dubna)
Cesta k vědě přes SÚJV, CERN a mezinárodní spolupráci
Ing. Vladimír LELEK, DrSc.
(Slaný, dříve Ústav jaderného výzkumu ČSAV)
Pracovní pobyt v SÚJV Dubna kombinovaný se stáží v Ústavu atomové energie I. V. Kurčatova v Moskvě
Prof. RNDr. Gabriela MARTINSKÁ, CSc.
(Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach)
Spomienky na začiatky spolupráce so Spojeným ústavom jadrových výskumov v Dubne
Ing. Ľubomír ONDRIŠ, CSc.
(Ústav merania SAV, Bratislava)
Ohlédnutí za prací a pobytem v SÚJV Dubna
[Zpracováno na základě rozhovoru a doplněno autorem]
RNDr. Antonín PROKEŠ, CSc.
(Praha, dříve Fyzikální ústav ČSAV)
Ohlédnutí za spoluprací s SÚJV a CERN (bublinkové komory)
RNDr. Ludmila N. SEDLÁKOVÁ, CSc. 
(Praha, dříve Ústav jaderné fyziky ČSAV, Řež)
Ohlédnutí za pracovními pobyty v SÚJV v oboru neutronové difrakce
[Zpracováno na základě rozhovoru a zapůjčených písemností]
RNDr. Marie SKŘIVÁNKOVÁ, CSc.
(Praha, dříve Ústav jaderného výzkumu ČSAV/Ústav jaderného výzkumu ČsKAE Řež)
Ohlédnutí za profesní kariérou a spoluprací s SÚJV v Dubně v oboru polovodičových detektorů
[Zpracováno na základě rozhovoru a zapůjčených písemností]
Prof. RNDr. Vladislav ŠIMÁK, DrSc.
(Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Život s částicemi (ohlédnutí za spoluprací s CERN a SÚJV Dubna)
[Rozhovor ve stavu zpracování]
Mgr. Eva ŠIMEČKOVÁ, CSc.
(Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež)
Ohlédnutí za dlouhodobým pobytem v Dubně a účastí na projektu SPIN-1
Doc. Ing. Ivan ŠTEKL, CSc.
(Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze)
Vzpomínky na dlouhodobý pobyt v SÚJV Dubnu v letech 1989-1995 (neutrinová fyzika)
[Příspěvek ve stavu redakce]
RNDr. Jan URBANEC, DrSc.
(Sušice, dříve Ústav jaderné fyziky/jaderného výzkumu ČSAV, Řež)
Ohlédnutí za profesní kariérou a spoluprací s SÚJV (radiační záchyt rezonančních neutronů)
[Zpracováno na základě rozhovoru]
RNDr. Alice VALKÁROVÁ, DrSc.
(Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha)
Ohlédnutí za spoluprací s SÚJV v subjaderné fyzice (1973-1980)
Prof. RNDr. Antonín VANČURA, CSc.
(Univerzita v Kaiserlautern, Německo)
Ohlédnutí za počáteční profesní kariérou a pobytem v SÚJV Dubna
Prof. RNDr. Petr VOGEL, CSc.
(Senior Research Associate Emeritus, Kellogg Radiation Laboratory and Physics Department, California Institute of Technology, Pasadena, USA)
Spolupráce s Laboratoři teoretické fyziky SÚJV Dubna
[Zpracováno na základě rozhovoru]
Prof. Ing. Ivan WILHELM, CSc.
(Univerzita Karlova, Praha)
Ohlédnutí za pracovním pobytem v Laboratoři neutronové fyziky SÚJV v letech 1967-1971
Prof. Ivo ZVÁRA, DrSc., člen korespondent ČSAV 
(Spojený ústav jaderných výzkumů Dubna, Laboratoř jaderných reakcí)
Chemie nových transuranových prvků, historické ohlédnutí 
[Na základě rozhovoru doplněný a autorem autorizovaný text příspěvku uveřejněného v ruštině]
Prof. Ing. Josef ŽÁČEK, DrSc.
(Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha)
Vzpomínky na spolupráci s SÚJV a CERN (projekt BCDMS)
Ing. Helena ŽÁČKOVÁ
(Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha)
Dovětek manželky vědeckého pracovníka vyslaného na dlouhodobé pobyty do SÚJV a CER

Aktualizovaný obsah sborníku v pdf formátu ke stažení zde.